sobota 1. listopadu 2014

Velký Em, poslední z Urmů
(Big Em- The last of the Urms)
story & toys- Fshizz
canvases- Gizmo


Velký Em, poslední z Urmů

Kdysi v daleké galaxii na planetě zvané Tilsit žila rasa inteligentních červů. Jmenovali se Urmové a byli na Tilsitu největšími tvory a tak samozřejmě vládli celé planetě. Po staletí byl svět Urmů jako ráj. Nikdo netrpěl hladem nebo žízní, jelikož místní příroda poskytovala dostatek dobrého jídla a voda byla čistá a křišťálově čirá s mírně tyrkysovým nádechem. Vzhledem k tomu, že Urmové neměli žádného nepřítele schopného čelit jejich panování, rozmnožovali se velmi rychle a brzy přelidnili celou planetu. Mimo to byli chamtiví, nenasytní a jejich hlad neměl téměř žádného konce. Svět Urmů se proto pomalu změnil v temné a smutné místo plné smrti a utrpení.
Všechny menší bytosti zmizeli, voda již nebyla poživatelná, protože byla plná Urmských výkalů a všechna potrava byla dávno pryč.
Když si Urmové uvědomili, že nezbylo nic, co by se dalo sníst, pokusili se o neůspěšný útěk z Tilsitu a napadení jiných planet. Jen jedna jediná loď s deseti Urmy našla vhodnou planetu a přistála. Touto planetou byla Země. Jelikož jsou Urmové obvykle tři a půl palce velicí, život na Zemi byl pro ně těžký a téměř všech deset tragicky zahynulo.

Například Lavgr jeden z nejstarších Urmů viděl tenisový kurt, a vzhledem k bílým linkám myslel, že by to mohl být nějaký druh přistávací dráhy pro vesmírné lodě. Proto jej šel prozkoumat. Bohužel na něj velmi brzy šlápl náhodný návštěvník. Ihned poté byl návštěvník, který neměl předepsanou obuv, vykázán z dvorců správcem panem Tichým, ale příliš pozdě. Lavgr byl již mrtvý.

Jediný, kdo přežil, byl Em nejmenší ze všech Urmů . Plný nenávisti a vzteku začal hledat možnosti jak zotročit náš svět a oživit svou téměř vyhynulou rasu. Nenechte se zmást jeho nevinným pohledem. Ten dělá schválně, jelikož mají Urmové jednu velikou výhodu. Mohou telepaticky ovlivňovat menší tvory. Naštěstí nemohou manipulovat lidmi.

Když ztratil všechny své bratry, musel najít nové stoupence, kteří by mu pomohli v dokončení jeho zlých plánů.

První, s kým se setkal, byl Našeptávač. Má sice jméno, ale to zná jen on sám a Em. Je Emovou pravou rukou a tajně je jediný, kdo je schopný Emovi odolat a s ním ve svůj prospěch manipulovat. Jelikož je Našeptávač chytrá svinka samozřejmě znal mnoho dalších z hmyzího světa, a představil Emovi dva nejdůležitější z nich, generála Onyxe a Dr. Adephaguse, zlého profesora.

Generál Onyx byl největším střevlíkem široko daleko, a tudíž měl logicky mnoho nohsledů. Ti bojíc se jeho zrůdnosti a poslouchajíc ho na slovo mu vybudovali obrovskou armádu složenou ze všech druhů brouků a bezmezně mu sloužili. Samozřejmě jsouc největší armádou v okolí, byla válečná kořist velká, a generál měl proto neomezenou moc.

Dr. Adephagus byl pro změnu vlk samotář. Jeho druh nebyl dosud vůbec objeven.To proto, že se jich vyskytuje jen velmi málo a jelikož jsou prudce inteligentní, umí se velmi dobře skrývat. Kvůli velkému množství nedokončených pokusů v podstatě ani nevylézají ze svých podzemních děr. Doktorovou specialitou byla genetická manipulace.
S těmito dvěma měl Em to, co potřeboval. Armádu a šíleného profesora ochotného pro své experimenty udělat cokoliv.

Brzy Em a jeho zlí společníci našli útočiště v horách, kde objevili obrovský jeskynní systém, který jim nabízel ideální úkryt pro první fázi Emova ďábelského plánu. Za pomoci profesorových znalostí, Emovy technologie, a DNA z několika nejnebezpečnějších tvorů začali vytvářet superčerva.
Pracovní název byl velký Fshizzer .

Po pouhém týdnu Fshizzer rostl s očekávanou ohromující rychlostí, byl brzy větší než Em a stejně tak velký jako generál. Vzhledem k jeho překotně rychlému růstu a nekonečnému hladu musel každý den sníst hromady žrádla složeného z červů, kostí a kusů těl generálových odpůrců.
Samozřejmě byl díky své DNA nebezpečný a velmi snadno se rozezlil. Pro tyto situace měl Em tyč zvanou storker s napětím o více než 100.000 voltech.
Jelikož byl často storkerem trýzněn, Fshizzer si Ema a jeho kumpány rychle zapamatoval a tajně je nenáviděl.
Emův další plán bylo počkat, až superčerv dospěje, aby mohl být vyzkoušen v boji proti jednomu z největších generálových odpůrců, dobré královně Libelle.
Pokud Fshizzer v této bitvě úspěje, 3000 baněk se superčervímy plody ve vyšších úrovních horských jeskyní má být aktivováno, aby rozpoutalo Emovo dobytí Země.

Bohužel pro Ema měl Fshizzer i část Urmí DNA, a tak mohl blokovat Emovy telepatické vlny a skrývat tak svou nenávist vůči němu. Proto Em neznal nečekané. Fshizzer i když byl nebezpečný a děsivý, byl stejně tak inteligentní a velmi citlivý.
Jelikož tajně miloval královnu Libellu, diky mnoha příběhům o její laskavosti a kráse, ani nechtěl ubližovat nevinným stvořením a hledal způsob, jak uniknout svému vězení a skoncovat tak s Emovou hrůzovládou.
Proto čekal, až vyroste a zesílí, aby mohl prolomit mříže ve své jeskyni a brousil každý den své zuby, aby se mohl prokousat zdí a dostat se ven z hory.
Ten den nadešel. Bylo to týden před tím, než měl být vyzkoušen. Cítil, že není tak silný, jak by potřeboval, ale již nebyl dostatek času.
Když zlá čtyřka přišla na každodenní návštěvu, byl připraven a během noci nahlodal mříže tak, aby je mohl během vteřiny rozbít. S nesmírnou sílou a rychlostí prorazil mříže a sežral generála, který byl tak překvapený, že nestačil ani zakřičet.
Našeptávač ukázal svou pravou povahu, zmizel ponechajíc ostatní svému osudu a zlý profesor použil své schopnosti a velmi dobře se skryl.

Zbyl už jen Em a Fshizzer. Em běžel malými chodbami a Fshizzer se prokousával skrz kámen jako skrz máslo vždy jen o krok za ním.
Kameny padaly. Tunely se zasypávaly. Celý jeskynní systém kolaboval ničíc zárodky a veškeré ďábelské zařízení.
Takto se náhle ocitli téměř na vrcholu hory, kde na konci tajné chodby byla skryta Urmská loď. Zdálo se, že Fshizzer už téměř chytí Ema, když mu způsobil několik ran, ale Em se nakonec s vypětím posledních sil do chodby a do lodi dostal a světelnou rychlostí opustil Zemi.
Konec?


Big Em - The last of the Urms

Once in a galaxy far far away on a planet called Tilsit a race of intelligent worms was living. They were called the Urms and were the biggest creatures on Tilsit so of course they ruled the whole planet. For centuries the Urm world was like paradise. Nobody would suffer from hunger or thirst as the planets nature provided plenty of delicious food and the water was clean and crystal clear with a slight turquoise tone. As the Urms had no enemy able to face their reign they procreated very fast and overpopulated the whole planet soon. They unfortunately were as well greedy, voracious and their hunger had nearly no end. Therefore the Urm world slowly changed into a dark and sad place filled with death and suffering.
All the smaller creatures disappeared, the water was no longer consumable as it was full of Urm excrements and all the food was long gone.
When the Urms realized there is nothing left to eat they tried to escape Tilsit and invade other planets, but without any success. Just one single ship with 10 Urms found a suitable planet and landed. This planet was called Earth. As Urms are usually 3,5 Inches big life on Earth was hard for them and nearly all of the 10 died tragically.
For example Lavgr one of the oldest of the Urms saw a tennis court and due to the white lines thought it might be some kind of runway for spaceships. So he went to explore it. Unfortunately very soon a visitor stepped on him. Immediately the visitor who didnt have the required footwear was banished from the court by the administrator Mr Silent but too late. Lavgr was already dead.
The only one who survived was Em the smallest of the Urms. Full of hatred and rage he started seeking for a possibility to enslave our world to revive his nearly extinct race. Don´t be fooled by Em´s innocent eye look. He does it on purpose as the Urms have one big advantage. They can telepathically influence other smaller creatures. Fortunately they can not manipulate humans.
When he lost all his brothers he had to find new followers which would help him completing his evil plans.
The first one he met was the Whisperer. He has a name but that is known just to him and Em. He is Em´s right hand and secretly he is the only one who can resist and manipulate Em for his own profit. The Whisperer being a smart pill bug of course knew many others from the insect world so he introduced the two most important ones to Em, General Onyx and Dr. Adephagus the evil professor.
General Onyx was the biggest carabid beetle around and had many followers. Those fearing and obeying his monstrosity have built a huge army of all kinds of bugs and served him boundlessly. Of course the spoils of war while being the biggest army around were big and therefore the general had unlimited power.
Dr. Adephagus for a change was a pretty lonely bug. His kind was not even discovered yet. as there are just a few and because of being very intelligent they hide very well. Basically they don’t crawl out of their underground holes very often due to many unfinished experiments. The doctor´s specialty was genetic manipulation.
With these two Em had what he needed, an army and an insane professor willing to do anything for his experiments.
Soon Em and his evil companions found a hideout in the mountains where they discovered a huge cave system offering them a perfect place to start with the first stage of Em´s evil plan. With the help of the professors knowledge, Em´s technology and the DNA of several most dangerous creatures they started to create a superworm.
The working title was the big Fshizzer.
After just a week the Fshizzer was growing with the expected staggering speed and was soon bigger than Em and as big as the general. Growing fast and being endlessly hungry he had to eat heaps of grub including maggots, bones and pieces of the general´s opponents each day.
Naturally based on his DNA he was dangerous and got angry easily. For these situations Em had a storker a stick with the possibility of more than 100.000 volts. Of course being treated with the storker Fshizzer remembered Em and his fellows and hated them after a short while.
Em´s further plan was to wait until the superworm is fully grown to test him in battle against one of the biggest generals opponents the good queen Libella.
If the Fshizzer is successful in that battle 3000 jars with superworm fetuses in the upper levels of the mountain caves would be activated to unleash Em´s conquest of Earth.
Unfortunately for Em the Fshizzer had as well a part of the Urm DNA so he could block Em´s telepathic waves and hide his hatred from him. Therefore Em didnt know the unexpected. The Fshizzer although being dangerous and terrifying was as well intelligent and very sensitive.
He actually didnt want to harm any innocent creatures and was seeking for a way to escape his penitentiary to put an end to Em´s reign of terror as he secretly felt love for queen Libella due to the many stories about her kindness and beauty he heard.
He therefore waited to be bigger and stronger to be able to break the jailbars in his cave and sharpened his teeth everyday to be able to bite through walls and get out of the mountain.
And that day came. It was a week before he should have been tested. He was not feeling as strong as he wanted but there was no more time left.
When the evil four came for a daily visit he had already prepared and during the night bit on the jailbars so he would be able to break them in a second. With immense power and speed he smashed through the bars and devoured the general who was so surprised that he couldnt even scream before being eaten.
The Whisperer showed his true nature and disappeared leaving the others behind and the evil professor used his abilities and hid again very well.
So now it was just Em and the Fshizzer. Em was running through the small corridors and Fshizzer bit through stone like through butter being always just a step behind him.
Stones were falling. Tunnels were breaking down. The whole cave system was colapsing destroying the fetuses and all the evil equipment.
Like that they suddenly nearly reached the top of the mountain where at the end of a secret passage the Urm ship was hidden. It seemed that Fshizzer would almost catch Em inflicting him with several wounds but Em eventually made it to the passage, reached the ship and with lightspeed left Earth.
The End?

Velký Em, poslední z Urmů (Big Em - The last of the Urms)Žádné komentáře:

Okomentovat